زبان وادبیات عرب تنکابن

مجله اینترنی علمی و اموزشی و تربیتی و...

زبان وادبیات عرب تنکابن - طرح جهت هماهنگی در تدریس

مظفر سام خانیان
زبان وادبیات عرب تنکابن مجله اینترنی علمی و اموزشی و تربیتی و...

طرح جهت هماهنگی در تدریس

باسمه تعـالي

نمونه طـرح درس عربـي سال اول جهت هماهنگـي در تدريس

             *درس اول:

               1 -  ذكر تقسيم كلمه بر سه قسم است ( اسم- فعل و حرف) و تعريف مختصري از هر كدام

               2 -  تقسيم افعال به ماضي (مثبت و منفي) و مضارع( مثبت و منفي – نهي و مستقبل)و امر و معاني آنها و ذكر صيغه هاي آن

                 به  عربي و فارسي و ضمير

               3-  طريقه ساختن فعل نهي و ذكر معني آن     

               4-  طريقه ساختن فعل امر و ذكر معني آن

                5- تقسيم اسم از لحاظ تعداد(مفرد- مثني- جمع و نوع جمع)

                6- تقسيم اسم از لحاظ جنس (مذكر و مؤنث) 

                 7- جمله اسميه و فعليه و اركان آنها كه مختصراً توضيح داده شود.

                 8- به جار و مجرور اشاره شود و نيز اسم هاي اشاره به نزديك و دور هم ذكر شود.

                 9- طريقه ساختن صيغه ها به عربي توضيح داده شود .

 

          

             *درس دوم :                   

                 1-  تعريف ثلاثي مجـرد      2- ذكر اوزان فعل هاي مـاضي و مضارع در ثلاثي مجرد     3- تعريف ثلاثي مزيد و طـريقه

                   تشخيص آنها از يكديگر    4- ذكـر بابهاي ثلاثي مزيد و تقسيم بندي آنها از نظر تعداد حروف زائد يعني نام بردن بابهايي

                 كه يك حـرف زائد دارند ( إفعال- تفعيل- مفاعله) و بابهايي كـه دو حرف زائد دارنـد ( تفاعل- تفعل- إفتعال- انفعال) و

                  بابهايي كه سه حرف زائد دارند ( فقط باب استفعال) و بردن مثالهاي متعدد در اين بـاب همراه با تكرار و تمرين در ماضي ،

                  مضارع، امر و مصدر و ذكر حرف زائد از هر كدام و طريقه تشخيص  حروف زائد در هر باب .

                 5-  ذكر نكته فعل امر در باب افعال  6- تعريف لازم و متعدي بطور مختصر و ذكر متعدي بودن دو باب افعال و تفعيل

                   همراه با مثالهاي متعدد 7- ذكر مصدر دوم باب مفاعله

                  8- توضيح فعلهاي امردر باب مفاعله و تفعيل كه نياز به همزه ندارند  9- ذكر معني باب مفاعله    

 

 

             * درس سوم :

               1- ذكر بقيه بابها كه دو يا سه حرف زائد دارند به ترتيب در ماضي- مضارع- امر حاضر و مصدر همراه با مثالهاي متعدد .

                   2-  ذكر اين نكته كه عين الفعل در مضارع و امر همه بابها كسره مي گيرد بجز دو باب تفعل و تفاعل كه مفتوح است.

 فـرق بين أَكرَموا و أَكرِموا و مثالهاي متعدددر اين موضوع آورده شود. 3- ذكر اين نكته كه سه صيغه ماضي و امرو

 باب تفعل و  تفاعل يكسان هستند يعني صيغه هايي كه به ضماير( ا. و. نَ )ختم مي شود يعني مثل ( تَعَلَّما – تَعَلَّموا- تَعَلَّمنَ)

                   4-  حركت حرف مضارعه در سـه باب اول (افعال- تفعيل- مفاعله ) چون ماضي آنها چهار حرفـي هستند ضمه مي گيرد

                     و بقيه بابها چون چهار حرفي  نيستند فتحه مي گيرند. أَحسَن                يُحسِنُ  *  إِنفَعَلَ                  يَنفَعِلُ

                    5- ذكر فرق بين فعلهايي مانند إنتَخَبَ با انصرف كه اگر حرف سوم (ت) باشد باب افتعال و اگر نباشد انفعال است .

              

                6- فرق بين فعلهايي مانند استَلَمَ  و استَسلَم‌َ 7- ذكر معني بابهاي تفاعل و استفعال .

 

            

 

            * درس چهارم و پنجم :

             1- ذكر تقسيم اسم از لحاظ جامد و مشتق بودن و ذكر تعريف آن 2- ذكر موارد هفت گانه مشتقات و كاربرد معنـي آن

              هنگام ترجمه 3- ساخت اسم فاعل و اسم مفعول در ثلاثي مجرد و مزيد  4- ذكر اين نكته كه غالباً اسم هايي كه با (مُ )

              شروع مي شوند يا اسم فاعلند ( اگر حرف يك مانده به آخر از حروف اصلي آن –ِ  باشد ) .

              و يا اسم مفعولند( اگر حرف يكي مانده به آخر –ِ  باشد )5- نكته ترجمه اسم فاعل( پسوند ا. نده ) واسم مفعول (با لفظ شده)

             6- ذكـر وزنهاي اسم زمان و مكان ( مَفعَلَ- مَفعِل-َ مَفعله ) 7- ذكر وزن اسم تفضيل درمذكـرو مؤنث  .

             8- ذكر اين نكته كه اسم هايي مانند  أَجلّ- أَشد- أدني- دنيا- اولي- أعلي- اكمل اسم تفضيل هستند .

             9- طريقه تشخيص اسم تفضيل از فعل و اينكه اگر بعد از آن حرف مِن بيايد درمذكر و مؤنث يكسان است .

             10- شرط خير و شر به عنوان اسم تفضيل كه اگر به معناي بهتر يا بهترين و بدتر يا بدترين  باشد اسم تفضيل است .

             11- ذكر اين نكته كه چه موقع اسم تفضيل بمعناي تر و چه موقع ترين معنا مي دهد.

             12- ذكـر اوزان صفت مشبه  ( فَعْل-  فَعِل-  فَعَل-  فَعيل- فُعال-  فَعلان ) و ذكر أفعل وصفـي (كه بر رنگ يا عيب دلالت 

              مي كند مثل أخضر- أحمر ) 13- ذكـر مشتق بـودن كلمه طريق  و جـامد بودن كلمه سبيل 14- ذكر اوزان اسم مبا لغـه

             ( فَعّال- فعّاله-  فَعول ) و اين نكته كه ة گرد درفعّاله نشانه مؤنث نيست بلكه نشانه  زيادتي و كثرت است و اين وزن درمذكر

             و مؤنث يكسان بكار مي رود . 15- ترجمه اسم مبالغه كه با لفظ بسيار همراه است .16- اينكه در اسم هـاي جمع مكسر براي

             تشخيص جامد و مشتق بودن يا نوع مشتق بايد مفرد آن را در نظر بگيريم . 17- ذكر مبحث تجزيه ( التحليل الصرفي )

 و تركيب ( الإعراب )  18- در تجزيه: موارد تجزيه اسم پس از ذكـر اسم :  1- تعداد 2- جنس  3- جامد و

 مشتق بـودن و نوع مشتق      ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

                    در تجزيه فعل: پس از ذكر فعل : 1- نوع فعل (ماضي- مضارع- امر )2- صيغه3- ثلاثي مجرد و مزيد )وذكر باب آن .

               در تجزيه حرف فقط نـوع حرف ذكـر شود. مهمترين حـروف  : 1- حروف جر (بِ- لـِ-  في -عن- علي'- مِن- إلي ). 

              2- حروف نفي (ما- لا ) 3- حرف نهي (لا ) 4- حروف استقبال ( سـ- سوف ) 5- حرف جواب ( نعم- لا )

 

 

 

             *  درس ششم :

                  1- تعريف ضمير 2- انواع ضمير ( منفصل و متصل و انواع هر كدام )و توضيح هر كدام از آنها .( علت مرفوع  و منصوب

                    بودن آنها )3-  صرف و ارائه جدول ضماير همراه با معاني آنها و در قسمت ضماير متصل مرفوع صرف فعلهاي ماضي و

                    مضـارع و امـر جهت اشـاره ضميـر متصل ضـروري است . 4-  نقش ضمايـر ( منفصل و متصل ) و اعـراب آنهـا .

                   5- توضيح ضمير ي و نا كه چـه موقع فاعـل هستند و چـه مـوقع مفعول . 6- توضيح نون وقايه .7-  تجزيه ضميـر

                    8- ضماير بارز و مستتر ذكر شود .                     

          

 

            * درس هفتم :

                    1- تعريف اسم موصول و كـاربرد آن در جملـه   2- ذكـر انواع موصول (خاص و عام ) و توضيح وجـه تسميه آنهـا .

                         3- تعريف صله موصول 4- ذكر نكته معاني اسم هاي موصول : اينكه اسم موصول خاص بعد از اسم ال دار معمولاً بمعناي

كه مي باشد.5- ذكر اين نكته كه غالباً موصول با صله خود مطابقت مي كند (از لحاظ جنس و عدد)6- تجزيه

 اسم  موصول .

 

 

 

             * درس هشتم:

                       1- تعريف معرب و مبني با مثال 2- كلمات مبني الف)اسم شامل ضمير- اسم اشاره بجز مثني اسم موصول بجز مثني- اسم

 استفهام بجزأَيّ  ب) فعل شامل14 صيغه ماضي و6 صيغه امرحاضرو2 صيغه جمع هاي مؤنث از فعل مضارع ج) تمامي          حروف 3- انواع بناء (مبني بر فتح- مبني بر كسر- مبني بر ضم و مبني بر سكون )4- كلمات معـرب الف) اسم شامل اكثراسم ها  بجز مواردي كه در مبني ذكر شد. ب)فعل مضارع بجـز دو صيغه جمع مؤنث  5- انـواع اعراب (مرفـوع مشترك بين اسم وفعل مضـارع - منصوب مشترك بين اسم و فعـل مضارع- مجـرور مخصوص اسم- مجـزوم مخصوص فعل مضـارع )  6- ذكـر نوع بنـاء درفعل هاي (ماضي و امر حاضر و دو صيغه  جمع مؤنث از فعل مضارع ) : ماضي مبني بر فتـح مثل (ذهب  -  ذهبا  - ذهبت-   ذهبتا ) مبني بر ضـم مثل ذهبـوا و مبني بر سكـون از صيغه ششم تـا آخر مثل ذهبن ) مضارع ( مبني بر سكـون مثل يذهبن و تذهبن )  امـر حاضـر ( مبني بر سكـون  يعني صيغـه اول وآخر و بقيه صيغه هـا مبني بر حذف نون مثل إذهبوا- إذهبي )

 7 -  ذكر اين نكته كه هر گاه كلمات مبني ( اسم هاي مبني و حروف ) به ( ا  - ي  -  ي')  ختم شود مبني بر سكون است  مثل علي' -   في  - ما  ) 8- ذكر اين نكته كه فعلهاي مضارع  معرب  زماني كه به ضمه  - ُ   و نون ختم شود مرفوع است  يذهب ُ – يذهبان ِ ‍) 9- ذكر توضيح مجدد تجزيه و موارد  آن در اسم و فعل و حرف و اضافه كردن مورد معرب و مبني در تجزيه هر كدام .

 

                 * د رس نهم

1- تقسيم جمله به اسميه و فعليه و تعريف هر كد ام  . 2- ذكر اركان جمله فعليه  (  فعل لازم  + فاعل ) و ( فعل متعدي +فاعل  + مفعول  ) 3 -  تعريف فاعل و طريقه تشخيص آن از طريق لفظ و معنا و ذكر انواع آن  .4-   ذكر فعلهايي كه فاعـل  آنها  ضمير واجب الإستتار هستند ( 4 مورد  ) 5-  ذكـر فعلهايي كه فاعلشان ضمير جـايز الإستتار است  ( 4 مورد )

 6-  مطابقت فعل با فاعل  از لحاظ جنس  7-  ذكر اين نكته كه هر گاه  فعل در اول جمله باشد و فاعل آن اسم ظاهر باشد  فعل  به صورت مفـرد مي آيد  . 8- تعريف مفعول  و طـريقه تشخيص آن از نظـر لفظ و معنا  . 9-  ذكـر انـواع مفعول ( اسم ـاهر  -  ضمير منفصل منصوب  و متصل منصوب  ) 10-  جـايگاه  مفعـول  الف  )   ( فـعل + فـاعل + مفـعول)

ب ) (  فعل +  مفعول  + فاعل ) ج) (مفعول + فعل+ فاعل ) 11-  حروف جر  بطور  كامل نام برده شود  12-  به فعلهاي  دو مفعولي بطور  مختصر اشاره شود  . 13-  تعريف فعل هاي لازم  و متعدي  و طريقه تشخيص آنها و ذكراين نكته  كه فعل هاي لازم  از 2   طريق  متعدي مي شود  ( بردن  به باب افعال  و تفعيل و نيز تعديه به باء  )  

 

 

           

               * درس دهم

 1- تعريف جمله اسميه و ذكر اركان آن  (  مبتدا و خبر  ) 2- تعريف مبتدا و طريقه تشخيص آن 3-  تعريف خبر و طريقه تشخيص ان در لفظ و معنا  4-  انواع خبر (  مفرد – جمله و  شبه جمله شامل  جار و مجرور و ظرف  ) 5- ذكر اين نكته كه خبر مفرد  و جمله بر شبه جمله حق تقدم دارد .  مثل التميذُ في  الصف ِ مؤدبٌ و ذكر مثالهاي مختلف در اين زمينه  .

                                                                                                                     

              6-  تقديم خبر  بر مبتدا زماني كه خبر  شبه جمله و اسم  استفهام باشد .

               7-  ذكر اين نكته كه هر گاه  خبر مفرد مشتق باشد     با مبتداي خود از لحاظ جنس و عدد  مطابقت مي كند .   

    8-  كار برد خبر هرگاه اسم استفهام و اسم موصول خبر باشد. مثل كيف حالك- التميذ من يجتهد في درسه .

    9-  ذكر مجدد تجزيه اسم- فعل ( اضافه كردن لازم و متعدي ) و حرف (اضافه  كردن عامل و غير عامل ) .

 10- ذكر اين نكته كه منظور از خبر مفرد اينست كه يك اسم باشد هر چند بصورت مثني و جمع باشد  و در مقابل          جمله  و شبه جمله قرار دارد. مثالهاي مختلف در اين زمينه زده شود. 11- تركيب – حركت گذاري- تبديل جمله اسميه به فعليه و بالعكس صحّح الا خطاء بصورت نمونه سؤال امتحاني كار شود. 

 

طـرح درس عربـي سال دوم رشتـه تجربـي و ريـاضي

 

* درس اول :

1- ياد آوري مبحث تجزيه (موارد تجزيه اسم – فعل –حرف ذكر شود ) و تركيب 2- تقسيم اسم از لحاظ شناخت (معرفه و نكره ) 3-  تعريف نكره و نحوه تشخيص و علامت آن و ترجمه آن در زبان فارسي 4- تعريف معرفه و ذكر انواع معارف 5- در مبحث علم ذكر اين نكات ضروري است الف: اسم هاي علم چه ال داشته باشند چه تنوين ، همچنان معرفه به علم هستند مثل الحسين و حسينٌ ب:اسم هاي علم اگر مثني و جمع شوند از علميت ساقط مي گردند و نكره مي شوند ج: كلمه قرآن بمعناي كتاب آسماني هميشه با ال همراه است و معرفه به علم محسوب مي شود و اگر تنوين بگيرد بمعناي قرائت است و نكره محسوب مي شود . 6- در مبحث ضمير ذكر اين نكته كه ضماير متصل مرفوعي جزء صيغه و شناسه فعل محسوب مي شود وكلمه مستقلي نيست و جز موارد  معرفه ضمير به حساب نمي آيد 7- در مبحث اسم اشاره ذكر اين نكته بعد از اسم اشاره اگر اسم ال دار بيايد اسم اشاره بصورت مفرد ترجمه مي شود هر چند بصورت مثني يا جمع باشد در غير اين صورت طبق صيغه خودش ترجمه مي شود 8- ذكر اين نكته كه 4 مورد زير معرفه به ذات هستند ضمير – اسم اشاره – اسم موصول و اسم علم . اما دو مورد معرفه به ال و اضافه در اصل نكره بودند كه معرفه شده اند 9- معرفه و نكره مختص اسم است و از  موارد تجزيه اسم به حساب مي آيد 10- يك اسم اگر جزء موارد ششگانه معارف باشد معرفه است در غير اين صورت نكره محسوب مي شود هرچند تنوين نداشته باشد 11- مضاف به معرفه ،معرفه است و مضاف به نكره ،نكره است هرچند ، چندين اسم به هم اضافه شوند كتابُ تلميذِ مدرسهٍ همه نكره

 12- ذكر انواع ( ما ) ( موصول – اسم استفهام و نفي ) و ذكر انواع من كه تا كنون خوانده اند (استفهام و موصول ) ذكر شود  13- ذكر اين نكته كه اسم مضاف  (اسم اولي) هيچگاه ال  وتنوين  نمي گيرد.14-اسم هاي نكره هنگام  ترجمه هميشه نياز به ي  ندارند مثل ترجمه خبر :التلميذُ مؤَدبٌ-  دانش آموز مؤدب است .15- به نقش  هاي اسم اشاره –موصول واستفهام در ضمن تمرينات ومتن كتاب اشاره شود .

 

 

  * درس دوم : (چگو نگي  اعراب  يا علائم اعراب)

1-قبل از شروع، مبحث تركيب اشا ره شود 2-انواع اعراب (ظا هري –محلي- تقد يري )3-تعريف اعراب ظاهري  وتقسيم آن به دو دسته  ا صلي و فرعي و تعريف  هر كدام  با ذكر مثا لهاي  متعدد4-ذكر موارد  اعراب  فرعي (مواردي كه  حرف جانشين  حركت مي  شود ) كه شامل  اسم هاي مثني– جمع مذكر سا لم واسماء خمسه (هرپنج مورد ذكر شود )5-نون در اسم هاي  مثني وجمع مذكر  سالم علامت اعراب  نيست  .چون  گاهي اوقات حذف  مي شود .6-شرايط  فرعي  بودن  اسماء  خمسه ذكر  شود 7-ذكر اين نكته كه  تمامي اسم ها يي كه به (ان  و   ون  )ختم  مي شو ند  هميشه مثني  يا جمع مذكر  سا لم  نيستند                (جريان –عطشان-  قوانين )

 

* درس سوم : (اسم هاي  جمع  مؤ نث سالم و اسم  هاي غير منصرف)

1- ذكر ادامه  اعراب   فرعي (مواردي  كه  حركت جا نشين حركت مي شود)  كه شا مل  اسم  هاي جمع مؤنث سا لم  و اسم  هاي  غير  منصرف  مي  با شد 2-جمع  مؤنث  سا لم فقط  در حا لت نصبي اعراب آن  فرعي  است  يعني  زما ني كه  به جاي  فتحه  كسره  مي گيرد 3-ذكر اين نكته  كه  درجمع مؤنث  سا لم  علامت (ا ت) با يد  زائد  با شد بنا براين اسم هايي  مثل  اصوات-اوقات- أبيات و ... جمع مونث سالم نيستند 4- ذكر اين نكته كه در موارد غير منصرف 9 مورد نام برده شود الف: اسم هاي مونث ،حتي مونث لفظي كه بر مذكر دلالت مي كند  ب: اسامي شهرها و كشورها   ج: علم غير عربي تذكر: اسامي اكثر پيامبر غير منصرف است بجز 7 پيامبر (صالح – محمد- هود – نوح- لوط شيث- شعيب) كه منصرفند  د: صفت  أفعل ( چه تفضيلي و چه وصفي ) – بنابراين أ ربع و اول منصرفند  ﻫ : جمع مكسر بر وزن عروضي مفاعل يا مفاعيل مشروط براينكه به تاي تأنيث ختم نشوند. مثل مسجد. اما كلمه اساتذه منصرف است و: اسامي علم و صفاتي كه به  ( ان ) زائد غير مثني ختم مي شود سليمان- عطشان- رمضان . ز: اسم مختوم به الف مقصوره زائد ( دنيا- كبري ). ك: اسن مختوم به الف ممدوده زائد ( زهراء- خضراء )اما كلمه اشياء بطور استثناء غير منصرف است. ذكر اين  نكته كه اسم هاي غير منصرف هرگاه ال بگيرنند يا مضاف واقع شوند كسره را مي پذيرند.    

 

 

 

* درس چهارم  (اعراب محلي و تقديري )

1- قبل از تدريس درس چهارم موارد كلمات مبني ذكر شود. 2- تعريف اعراب محلي و موارد اعراب محلي. 3- موارد اعراب محلي 0 كلمات مبني- جمله و شبه جمله ( زمانيكه نقش بپذيرد) با ذكر مثالهاي متعدد توضيح داده شود. 4- تعريف اعراب تقديري و موارد آن الف) اسم مقصوردر هر سه حالت ب) اسنم منقوص در هر دو حالت رفعي و جري  ج) اسم مضاف به ياي متكلم در هر سه حالت  5- ذكر اين نكته كه اسم هاي مقصور اگر منصرف باشد و خالي از ال بيايد و مضاف هم واقع نشود الف آن به تنوين فتحه تبديل مي گردد كه در اين صورت باز هم در سه حالت رفعي و نصبي و جري اعرابشان تقديري است. هذه عصاً  . 6- اسم منقوص اگر خالي از ال باشد و مضاف واقع نشود در دو حالت رفع و جر بجاي ( ي ) تنوين كسره مي گيرد و هيچگاه ضمه و كسره نمي پذيرد.  7- ذكر اين نكته كه منظور از اسم منقوص يعني ياي غير مشدّدِ ما قبل مكسور مي باشد. بنابراين كلمات سَعي و مهديّ اسم منقوص نيستند. 8- اسم هاي مثني و جمع مذكر سالم اگر به ضمير ( ي ) اضافه شوند همچنان اعرابشان فرعي باقي مي ماند هذانِ كتاباي

 

 * درس پنجم ( اضافه و وصف )    

1- تعريف مضاف اليه ذكرشود. 2- ذكراين نكته كه ضمايرمتصل به هرسه قسم كلمه هرگاه به اسم بچسبد مضاف اليه مي باشند. 3- اسم هاي مثني وجمع مذكر سالم هرگاه مضاف واقع شوند نون آنها حذف مي گردد.4-شرايط مضاف اينكه ال و تنوين نمي گيرد ومضاف نقش نيست بلكه نقشهاي مختلف مي گيرد 5- ذكراين نكته كه اسم هاي مبني هيچگاه مضاف واقع نمي شوند .6-بعضي ازاسم هاي دائم الإ ضافه مانند ُكل، بعض و غير....... ذكرشودواينكه بعد از اين اسم ها مضاف اليه مي آيد. 7- تعريف صفت و ذكر اين نكته كه صفت مفرد در چهار مورد ( اعراب-  شناخت- جنس-و عدد ) با مرصوف خود مطابقت مي كند. 8-  جمله وصفيه و اعراب و نحوه ترجمه آن ذكر شود. نكته ترجمه با توجه به كارگاه ترجمه . 9- جمع هاي غير انسان ، صفت آن مفرد مؤنث آيد. 10- اسم موصول خاص بعد معرفه به ال و اضافه اگر بمعناي كه باشد صفت است. 11- اسم ال دار مشتق بعد از اسم اشاره و لفظ أيّها و أيتها صفت است. 12- ذو و ذات بعد از اسم معمولاً صفت است. 13- اعداداصلي اگر جاي عدد و معدود عوض شود نقش آن عدد صفت است . مثال: افتقَدَت العجوزُ نعاجَها الأربعَ. 14- اسم اشاره و مشارٌاليه اگر جايشان عوض شود نقش اسم اشاره صفت است البته بجز مواردي كه مشارٌاليهِ آن حذف شده باشد. جاءَ التلميذُ هذا . 15-  اسم منسوب ( مختوم به يايّ ) غالباً نقش صفت را دارد.  16- اگر يك اسم هم  صفت  مضاف اليه وهم صفت داشته باشد در زبان عربي بر عكس زبان فارسي اول مضاف اليه آيد بعد صفت. ( قرونه الجميله ) 17-  اسامي بعضي مؤنث هاي مجازي معنوي ذكر شود.  * درس ششم ( اعراب فعل مضارع )

1- تعريف مضارع مرفوع و ذكر صيغه ها ي ( چهارگانه- پنجگانه-و دو گانه ) . 2- ذكر علامت رفع و نوع اعراب . 3- تعريف مضارع منصوب و علامت نصب و ذكر نوع اعراب. 4- ذكر حروف ناصبه به همراه معاني آنها و نحوه ترجمه مضارع منصوب. 5- تنها حرف ناصبه لن در ابتدا قرار مي گيرد اما بقيه حروف ناصبه در وسط جمله مي آيند.     

 * درس هفتم ( مضارع مجزوم )

1- تعريف مضارع مجزوم  2- ذكر عوامل جزم الف) عواملي كه يك فعل مضارع را مجزوم مي كنند شامل: لم- لما-  لام امر و لاي نهي .  ب) عواملي كه دو فعل مضارع را مجزوم  مي كنند ( ادات شرط ) شامل إِنْ- مَن- ما- أينما ج) فعل مضارع بعد از فعلهاي طلبي ( امر و نهي ) مجزوم مي شود . 3- علامت جزم و ذكر نوع اعراب ( حذف حرف عله در مدارس خاص ذكر شود ) 4- ادات شرط غير عامل مانند لو و إذا  5- ذكر اين نكته كه در بين ادات شرط فقط إن حرف شرط است بقيه همگي اسمند. 6- هرگاه اسم هاي شرط مبتدا واقع شوند فعل شرط و جواب شرط با هم خبر محسوب مي شوند. 7- نقش هاي مختلف اسم شرط ذكر شود مثل مفعول ( در صورتي كه بعد از آن فعل متعدي بدون مفعول بيايد ) و مبتدا (در صورتي كه بعد از آن فعل لازم بيايد و يا فعل متعدي همراه با مفعول )8- انواع ﻟـِ (حرف جر- ناصبه – جازمه ) و تفاوت آنها با ذكر مثال ذكر شود .  9- انواع ما  (نفي – استفهام –موصول عام- شرط – كافه) ذكر شود 10- انواع مَن (استفهام – موصول عام – شرط) ذكر شود  11- كسره عارضي توضيح داده شود 12- نون تاكيد چون در تمرين آمده است تو ضيح داده شود 13- در قسمت بيشتر بدانيم ذكر اين نكته كه جواب شرط گاهي جمله اسميه و يا فعليه اي كه فعل آن طلبي (امر نهي ) است 14- ترجمه عوامل جزم و نحوه ترجمه جملات شرطيه

* درس هشتم (معلوم و مجهول )

1- قبل از شروع درس جمله فعليه و اركان آن با مثال ياد آوري شود 2- تعريف جمله معلوم و مجهول 3- ذكر چهار مرحله مجهول كردن جمله معلوم الف: حذف فاعل و ذكر اين نكته اگر فاعل ،صفت يا مضاف اليه نيز داشته باشد آنها هم حذف مي شوند . ب: جانشيني مفعول به جاي فاعل و مرفوع كردن آن و اعراب فرعي دراين مبحث دقت شود . و ذكر اين نكته كه اگر مفعول ،صفت نيز به همراه داشته باشد صفت هم مرفوع مي گردد. ج: تغيير حركت فعل در ماضي و مضارع و ذكر اين نكته كه فعل امر مجهول ندارد و اينكه فعل لازم چون مفعول ندارد مجهول نمي شود و ذكر اين نكته كه در ماضي باب مفاعله الف  زائد به تناسب ضمه ما قبل به واو تبديل مي شود مثل شاهَدَ              شٌوهِدَ  د: مطابقت فعل مجهول با نائب فاعل از نظر جنس 4- ذكر اين نكته كه اگر مفعول ضمير متصل منصوب باشد بايد به ضمير متصل مرفوع مطابق همان صيغه تبديل شود . ( ضر بناكَ              ضُرِبتَ ) 5- اگر فعلي دو مفعولي باشد مفعول اول آن بعنوان نائب فاعل مرفوع مي گردد . 6- چند مثال از فعلهاي مرفوع – منصوب و مجزوم با شكل مجهول شده ذكر شود 7- تعريف نائب فاعل و انواع آن 8- ترجمه فعل هاي مجهول (ماضي و مضارع)

 

* درس نهم : ( افعال ناقصه) 

1- قبل از شروع درس ،جمله اسميه ، اركان آن (مبتدا و خبر و انواع آن ) و موارد تقديم خبر ذكر شود 2- نواسخ تعريف و نام برده شود 3- افعال ناقصه به همراه ذكر معاني آنها و در صورتي كه مضارع يا امر داشته باشند ذكر شود و نيز ذكر وجه  تسميه فعل ناقصه  4- عمل افعال ناقصه با اعرابهاي مختلف (اصلي- فرعي- محلي – تقديري )

5- انواع اسم افعال ناقصه ذكر شود همراه با مثال 6- انواع خبر افعال ناقصه با ذكر مثال ذكر شود 7- تقديم خبر افعال ناقصه بر اسم آن ذكر شود

 8- هرگاه مبتدا ضمير منفصل مرفوعي باشد و بر سر ان جمله ،فعل ناقصه بيايد چگونگي وارد شدن فعل ناقصه برآن جمله  ذكر شود 9- مطابقت فعل ناقصه با اسمش از لحاظ جنس 10- ذكر اين نكته كه فعل ناقصه به همراه اسم و خبرش جمله فعليه به حساب مي آيد 11- ذكر اين نكته كه در كلمه ( كيف + فعل ناقصه ) كيف خبر مقدم است 12- ذكر نكته ترجمه كان + مضارع  ماضي استمراري * و كان + قد + ماضي يا كان + ماضي   هر دو ماضي بعيدهستند .

 * درس دهم  : ( حروف مشبهه و لاي نفي جنس )  

1- مرور مجدد بر جمله اسميه 2- حروف مشبهه نام برده شود 3- وجه تسميه حروف مشبهه (چون مانند ماضي سه حرف دارد و مبني بر فتح است ) 4- عمل حروف مشبهه با اعرابهاي مختلف (اصلي – فرعي – محلي- تقديري ) 5- خبر مقدم ( جارو مجرور) حرف مشبهه بر اسمش ذكر شود 6- ماي كافّه  ذكرشود  7 - انواع اسم مشبهه (اسم ظاهر – ضمير متصل ) ذكر شود .8- انواع خبر حروف مشبهه ذكر شود 9- ذكر اين نكته كه هر گاه مبتدا ضمير منفصل مرفوعي باشد و بر سر آن جمله حرف مشبهه بيايد آن ضمير به ضمير متصل منصوبي تبديل شده و به حرف مشبهه مي چسبد 10- معاني حروف مشبهه ذكر شود  و ذكر اين نكته كه اَنَّ در وسط جمله مي آيد و بمعناي كه است اما اِنَّ در ابتداي جمله مي ايد 10- عمل لاي نفي جنس ذكر شود 11- ذكر اين نكته كه اسم لاي نفي جنس ال و تنوين نمي گيرد 11- انواع خبر لاي نفي جنس ذكر شود 12- عدم تقديم خبر لاي نفي جنس بر اسمش ذكر شود 13- ترجمه لاي نفي جنس ذكر شود 14- حذف خبر لا مثل لا شكَّ يا لا اله الا الله توضيح داده شود .   

 

 

   طرح درس از عربي3 رشته هاي تجربي و رياضي جهت هماهنگي در تدريس

 

 

 قبل از تدريس درس اول موارد تجزيه كلمات ( اسم –  فعل – حرف ) كامل گفته شود                                                                                                                  همچنين تركيب جملاتي كه قواعد آنها را در سال هاي گذشته خوانده اند اشاره شود

 

 

 

             * درس اول : ( معتل مثال و اجوف )

                               1- ذكر اسامي صيغه ها به شماره – به فارسي و عربي

                2- صرف فرمولي فعل هاي : ماضي –  مضارع –  امر –  نهي و نصب و جزم آنها

                3- تعريف فعل معتل و صحيح و انواع آنها ( مضاعف -  مهموز – سالم ) و انواع معتل ( مثال –  اجوف -  ناقص -  لفيف )

                4-تعريف اعلال و انواع آن ( قلب –  حذف و اسكان )

                5- بررسي انواع اعلال در فعل هاي مثال و اجوف با ذكر مثال هاي مختلف و جدول صرف افعال مثال و اجوف مثال توسط معلم

                  يا مراجعه به آخر كتاب  ذكر چند نمومه معتل مزيد ( باب افعال – استفعال در اجوف ذكر شود )

 توضيح                   6- در مورد تفاوت فعل هاي ( عُدْ و عِدْ ) – ( قُلْنَ و بِعْنَ ) – ( خَفْنَ و خِفْنَ ) و نظير آنها

                7-  تعريب فعل هاي معتل

 

 

 

 

 

             * درس دوم : ( معتل ناقص )

تعريف                1-  فعل ناقص و انواع آنها

              2-  چگونگي اعلال در فعل هاي ناقص ماضي ( مكسور العين و مفتوح العين ) و مضارع ( اشاره به مضارع منصوب و مرفوع ناقص

                به  تقديري بودن اعراب آن ) و امر حاضر و مضارع مجزوم

              3-  ذكر چند نمونه ناقص مزيد ( ناقص در بابهاي مزيد توضيح داده نشود فقط موارد مثالهايي كه در كتاب ديده مي شود اشاره

                 شود )

              4-   توضيح درباره فعل ناقص –  رَ – ولفيف – قِ

              5-  بيان تفاوت فعلهايي مانند ( دَعْ –  اُدْعُ ) – ( يَدْعونَ –  يَدَعون ) و نظير آنها

              6-  معتل مجهول در ثلاثي مجرد ( مثال –  اجوف -  ناقص ) ذكر شود

7- اشاره به صيغه فعل هاي مانند يدعُونَ(للغائبينَ وللغائبات ) وتدعُونَ(للمخاطبينَ وللمخاطبات) وتهدينَ(للمخاطبة وللمخاطبات)

 

 

 

 

            * درس سوم : ( مفعول مطلق –  مفعول فيه )

           1-  تعريف  فعل و مصدر و يادآوري مصادر بابهاي مزيد

              2- فرق مصادر مجرد و مزيد  در عربي و ذكر اوزان آنها ( قياسي و سماعي )

              3- تعريف مفعول مطلق و اعراب آن

  

 

4- تقسيم مفعول مطلق به نوعي(كيفيت بيان و نوع فعل)و تاكيدي (مؤ كد الفعل يا رفع الشك للفعل يا لما نشك في وع                             الفعل )  و مصادري كه فعلشان حذف ميشود نام برده شود

               5- ويژگي مفعول مطلق نوعي و چگونگي ترجمه انواع مفعول مطلق و تفاوت آن با مفعول به

              6-  اشاره به جانشيني مفعول مطلق ( كثيراً و اسم تفضيل )

               7-تعريف  مفعول فيه ( ظرف يا قيد زمان و مكان ) حتي الامكان ظروف كامل نام برده شود ( ظروف مبني يا معرب )

   8-   شرايط مفعول فيه و اينكه جزء اركان اصلي جمله نباشد و متضمن معناي في باشد و منصوب باشد

   9-  متي و اين در صورتي كه بعد از آن فعل تام باشد ظرف است

 

 

 

 

            * درس چهارم  ( حال )(يَصِفُ الفاعل - المفعول –  نائب فاعل و يا كيفيه الفاعِل - المفعول –  نائب الفاعل)

1- تعريف قيد حالت فارسي با ذكر مثال

2- تعريف واژه هايي مانند نكره و معرفه –  جامد و مشتق ( اسم – فاعل – اسم مفعول – صفت مشبه )

3- ذكر چگونگي اعراب نصب و حالتهاي اصلي – فرعي – تقديري

4- تقسيم حال در عربي به مفرد و جمله ( اسميه و فعليه )

5- تعريف حال مفرد و مطابقت آن با صاحب حال در تعداد و جنس با مثالها از مفرد –  مثني جمع –  مذكر و مونث

6- ذكر اين نكته كه صاحب حال بر خلاف حال هميشه معرفه است

7- تعريف جمله حاليه و تشخيص آن ( اسميه و فعليه ) و تفاوت آن با جمله وصفيه

8- ترجمه حال مفرد و جمله

9- كاربرد واو حاليه و ذكر اين نكته كه هر واوي ، واو حاليه نيست

10- توضيح در مورد وحده  - كيف  ( اگر قبل از فعل تام باشد ) و معاً

11- مطابقت حال با ذو الحال ( ذكر اين نكته كه هرگاه چند صاحب حال در جمله باشد صاحب حال اصلي آنست كه از نظر

 فاصله به  حال نزديكتر باشد ) مثل :  التلميذ خرجوا ضاحكين ( واو صاحب حال )

12- تعدد حال ذكر شود ( ارجعي الي ربك راضيهً مرضيهً )

13- تعريف صاحب حال ( اينكه صاحب حال نقش نيست و مي تواند نقشهاي مختلف بپذيرد )

14- تبديل حال مفرد به جمله و بالعكس

 

 

 

            * درس پنجم ( تميز ) ( رفع ابهام – يزيل الابهام )

1- يادآوري مبحث معرفه و نكره – جامد و مشتق

2- تعريف تميز و انواع آن به مفرد ( ذات ) و جمله ( نسبت ) و اعراب تميز

3- موارد كاربرد تميز مفرد و تميز نسبت ( جمله ) و اصل تميز نسبت 

4- چگونگي ترجمه تميز مفرد و تميز نسبت ( جمله ) و چگونگي ترجمه تميزي كه بعد از اسم تفضيل مي آيد

5- وزنهاي اسم تفضيل و اشاره به خير و شركه اگرمبناي بهتر و بدتر باشد اسم تفضيل هستند واسم هايي مانند : اجل – اقل–

 اشد و ... كه اسم تفضيل هستند

 

6- ذكر اين نكته كه تميز در صورتي مي آيد كه بتواند رفع ابهام كند و گر نه نيازي به تميز نيست

7- ذكر جامد و مشتق بودن تميز   كفي  بالله وكيلا

 

 

 

        

  

            * درس ششم : ( مستثني )

1- تعريف واژه هاي مستثني – مستثني منه و ادات استناد ( الا -  به غير و سوي فقط اشاره شود )

2- تقسيم مستثني به تام ( مثبت و منفي ) و مفرغ و ذكر اعراب آ ن

3- چگونگي تشخيص مستثني مفرغ

4- ترجمه مستثني تام و مفرغ

5- اشاره به اين نكته كه اسم مرفوع بعد از الا  دلالت بر مستثني مفرغ ميكند و جمله اگر مثبت باشد حتما مستثني تام است .

در كلام منفي و استفهامي به شرطي كه اركان جمله قبل از الا كامل نباشد مفرغ است .

6- مثالهاي گوناگون از مستثني مفرغ ذكر شود

7- موارد كاربرد ( فقط و تنها ) در ترجمه جمله عربي ( اسلوب حصر )                                                                                                                                     الف : انما              ب : ادات منفي ( ما – لا ) + ادات استثناء           ج : كاربرد لفظ فقط در جمله

8- تجزيه الاّ

 

       

              * درس هفتم : ( منادي )

   1- تعريف منادي واعراب آن – ذكر ادات ندا – مشهورترين آن ( يا ) و غير عامل بودن آن

          2- تقسيم منادي به مفرد ( علم –  نكره مقصوده ) – مضاف و شبه مضاف

      3 - ذكر ( يا فتي – يا موسي ) كه اعراب آن ( محلي و مبني بر ضمه مقدره ) است

         4-  چگونگي اعراب انواع منادي و توضيح مبني بر ضم بودن در منادي يا مبني بر علامتي كه به جاي ضمه مي ايد

  5-  توضيح در مورد شبه مضاف و اينكه اسم فاعل يا اسم مفعول يا صفت مشبهه است بصورت نكره كه در بعد از خود عمل مي كند

      6 -  موارد كاربرد ايًها و ايًتها و ذكر چگونگي تركيب اين گونه جملات و ذكر اين مورد كه كلمه اي بعد ايّها وايّتها بايد مرفوع باشد

        چون تابع منادا (صفت يا عطف بيان) مي باشد

7- توضيح درباره لفظ جلاله الله

8-توضيح در باره مناداي مضاف به ضمير ( ي ) و ذكر اينكه گاهي اين ضمير حذف مي شود

9 - حذف حرف ندا و طريقه تشخيص منادي از مبتدا

10- تقسيم انواع واو و راههاي تشخيص آن با مثال

           11-  توضيح در مورد فعل مضاعف و چگونگي جزم فعل مضاعف كه عموما با فتحه مي باشد

12- نقش معطوف و كاربرد حروف عطف (حروف عطف كامل نام برده شود)

 

 

13- اسامي الهي بجز الله نكره مقصوده است – يا من مبني بر سكون في محل مبني بر ضم و محلا منصوب مي شود

14-مثالهاي اين موارد ذكر شود   الف : ( منادي علم >>> مبني و معرفه )

  ب : ( منادي نكره مقصوده >>>  اگر اسم اشاره موصول و ضمير باشد مبني و معرفه است و گر نه مبني و نكره )

  ج : ( منادي شبه مضاف >>> معرب و نكره )  د : ( منادي مضاف>>>  معرب – معرفه و نكره آن بستگي به مضاف اليه دارد )

15-  طريقه تشخيص جمله اسميه و فعليه – جمله اسميه ( شامل مبتدا – اسم حرف مشبهه – اسم لاي نفي جنس ) ميباشد ما بقي

 جمله فعليه (( شامل مفعول مطلق ( چه فعل ذكر شود چه نشود ) منادي –  افعال ناقصه –  افعال مقاربه - مفعول مقدم

( ضمير منفصل منصوبي و نيز " مفعول فيه + فعل")  مي باشد .

                                                                                    

 

                      

         انجمن علمي و پژوهشي بسيج فرهنگيان آموزش وپرورش تنكابن

                               رشته زبان وادبيات عرب

 


موضوعات مرتبط: طرح درس

تاريخ : جمعه بیست و نهم مهر ۱۳۹۰ | 7:18 | نویسنده : مظفر سام خانیان |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.